Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit a vrátit zboží?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14dnů od převzetí zboží, je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail.

Prodávající nabízí službu odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží a tato lhůta začíná běžet v den převzetí zboží, v případně komplikací s převzetím zboží to znamená že nebylo zboží doručeno nebo převzato následující doručovací den po odeslání zboží začíná tato lhůta běžet dnem odeslání zboží, je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Současně si prodávající vyhrazuje v případě na podezření na zneužití služby právo konečného rozhodnutí o schválení odstoupení od smlouvy (případné výměny za jiné zboží). Na službu nadstandartní odstoupení od smlouvy do 30dní nevzniká právní nárok a není možné ji vymáhat.


Pro odstoupení od smlouvy lze využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který stáhnete nebo vyplníte kliknutím zde.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat, ale pokud tak učiníte pomůže nám to ve zlepšování služeb, přijaté oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu:
 

Tomáš Skok

www.vseprozvuk.cz

Dobrá 10,

739 51, Dobrá

Telefonní číslo: +420 728 887 962

Kontaktní e-mail: info@vseprozvuk.cz

 

nebo do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

− kopii faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží.
− písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

− o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

− o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

− o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušili jejich původní obal.


5.4. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme:

− stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
− způsobem, jaký budete požadovat;

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

5.6. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

− technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek).
− zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat.
− plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze Vám vrátíme do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.9.2018

ajax_load